سوگندنامه مددیاران اعتیادسوگندنامه مددیاران اعتیاد که دراتمام دوره مددیاری وفارغ التحصیلی توسط مددیاران خوانده میشود ومددیاران سوگندیاد میکنند که با تمام وجود به شخصیت والا انسان احترام بگذارند , در هر شرایطی یاری رسان باشند. اعتیاد یک بیماری است و ما مددیاران باید تمام توان خود را برای نجات یک فرد مبتلا به بیماری بکار گیریم.
سوگندنامه
 

تقدیرنامه هایی که به مرکز اعطا شده

 
تقدیرر2
تقدیرر3
 

ملاقات های مهم