مدارک اخذ شده مرکز



نام گواهی : عضویت انجمن مددکاران اجتماعی



نام گواهی : دوره کرافت , آموزش خانواده

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۰/۰۸/۲۰



نام گواهی : هفتمین کنگره دانش اعتیادوروانپزشکی



نام گواهی : دهمین کنگره دانش اعتیاد

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴



نام گواهی : دوره تئوری انتخاب.درآمدی برروانشناسی امید

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸



نام گواهی : هشتمین کنگره دانش اعتیادکه اساتیدبرجسته درحوزه اعتیادحضوردارنداز چندین کشور

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳



نام گواهی : گذراندن دوره مهارتهای زندگی

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۷/۰۶/۲۴



نام گواهی : برنامه ومطالعات اعتیاد از پیرس کالج ودلندهیلزکالیفرنیا

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۱/۰۱/۲۶



نام گواهی : تحلیل رفتار متقابل

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۶/۱۱/۱۷



نام گواهی : دوره مددیاری اعتیادبمدت یک سال ونیم وشش ماه گارورزی



نام گواهی : شرکت درهمایش موادمحرک(شیشه)زیر نظرنهادریاست جمهوری

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۹/۰۷/۰۷



نام گواهی : دوره بیزینس پلن(دوره کسب وکار)

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۰/۰۳/۰۹



نام گواهی : یازدهمین کنگره دانش اعتیاد

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۴



نام گواهی : دوره ماتریکس.روش درمانی چندجانبه برای بیماران محرکی

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۹/۰۸/۲۴