مدارک اخذ شده مرکزنام گواهی : عضویت انجمن مددکاران اجتماعینام گواهی : دوره کرافت , آموزش خانواده

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۰/۰۸/۲۰نام گواهی : هفتمین کنگره دانش اعتیادوروانپزشکینام گواهی : دهمین کنگره دانش اعتیاد

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴نام گواهی : دوره تئوری انتخاب.درآمدی برروانشناسی امید

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸نام گواهی : هشتمین کنگره دانش اعتیادکه اساتیدبرجسته درحوزه اعتیادحضوردارنداز چندین کشور

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳نام گواهی : گذراندن دوره مهارتهای زندگی

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۷/۰۶/۲۴نام گواهی : برنامه ومطالعات اعتیاد از پیرس کالج ودلندهیلزکالیفرنیا

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۱/۰۱/۲۶نام گواهی : تحلیل رفتار متقابل

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۶/۱۱/۱۷نام گواهی : دوره مددیاری اعتیادبمدت یک سال ونیم وشش ماه گارورزینام گواهی : شرکت درهمایش موادمحرک(شیشه)زیر نظرنهادریاست جمهوری

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۹/۰۷/۰۷نام گواهی : دوره بیزینس پلن(دوره کسب وکار)

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۰/۰۳/۰۹نام گواهی : یازدهمین کنگره دانش اعتیاد

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۴نام گواهی : دوره ماتریکس.روش درمانی چندجانبه برای بیماران محرکی

تاریخ اخذ مدرک : ۱۳۸۹/۰۸/۲۴